Het begeleidingstraject

Stap 1: Aanmelding
Bij het aanmelden van een leerling wordt altijd een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos en is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen en een beeld te krijgen van de problematiek. In dit gesprek wordt er bepaald of de leerling door RT praktijk GO kan worden geholpen of dat er doorverwijzing nodig is.

Stap 2: Onderzoek
Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt er een (vervolg)afspraak gemaakt voor het afnemen van een didactisch onderzoek. In dit onderzoek zullen verschillende testen worden afgenomen die gerelateerd zijn aan het leerprobleem. Daarbij kunnen ook observaties en gesprekken op school van belang zijn (altijd in overleg met ouders en school). Na afname van het onderzoek wordt er een verslag geschreven, dit wordt met ouders en kind besproken.

begeleiding

Stap 3: Handelingsplan
In bovengenoemd verslag zal een voorstel worden gedaan voor een handelingsplan. In dit handelingsplan wordt de beginsituatie van uw kind genoemd en wordt beschreven waar binnen een bepaalde tijd naar toe wordt gewerkt. Een handelingsplan wordt meestal voor een periode van 12 weken opgesteld.

Stap 4: Begeleiding
Na het opstellen en goedkeuren van het handelingsplan kunnen de individuele begeleidingssessies worden gestart. De planning wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld (de sessies kunnen zowel onder en/of na schooltijd plaatsvinden). Leerproblemen en –stoornissen gaan vaak samen met onzekerheid, faalangst en problemen in werkhouding. Ook hier zal in de begeleiding extra aandacht aan worden geschonken.

Stap 5: Toetsing en evaluatie
Na 12 sessies worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd. Deze evaluatie zal samengaan met het afnemen/herhalen van één of meerdere testen. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt bepaald of het handelingsplan op de zelfde wijze wordt voortgezet, aangepast of gestopt.

 

webdesign: Jans enzo